Categoriearchief: Algemeen

Veilige Kerk

Veilige Gemeente

De PG Wieringerwerf/ Kreileroord wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

De kerkenraad heeft hiervoor dan ook beleid en gedragsregels opgesteld.
voor het beleid klik op deze  link

Vertrouwenspersonen
Om invulling te geven aan het begrip ‘veilige gemeente’ is een vertrouwenspersoon nodig bij wie gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen.
Een vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen en vragen periodiek aandacht voor (de uitvoering van) het beleid van de kerkenraad.

De vertrouwenspersoon volgt een protocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen, bij aangiftes en klachtenprocedures. Ze doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet zelf onderzoek doen, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat en geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Ze staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersoon is bekend met en in de PG Wieringerwerf/ Kreileroord, werkt in opdracht van maar niet namens de kerkenraad en handelt onafhankelijk. Zij hebben dan ook geen pastorale, financiële en/of bestuurlijke taak. Zij ondertekenen wél een verklaring van geheimhouding.

Jaarlijks rapporteren zij aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn en de rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Kerneigenschappen: relevante ervaring en vorming, gespreksvaardigheden, kennis van de problematiek van machtsmisbruik, procedures, kerk en lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad heeft als vertrouwenspersonen voor de PG Wieringerwerf/ Kreileroord benoemd:
Hester Swart- Kan 

Saint Remylaan 16 1687RC WOGNUM

06-39853586

hesterjannekekan@hotmail.com

Detmer Swart

Saint Remylaan 16 1687RC WOGNUM

06-13400602

detmerswart@hotmail.com

De kerkenraad is Hester en Detmer erkentelijk voor hun bereidheid deze rol op zich te nemen.
Mochten ze in actie moeten komen, wat hopelijk niet nodig zal zijn, dan zijn wij overtuigd van hun kundige aanpak.

 

                    Wieringerwerf/ Kreileroord 

Gedragscode voor vrijwilligers in het kader van werken aan een veilige gemeente

Januari 2024

Gedragscode

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.Als de Protestantse kerk Wieringerwerf/ Kreileroord onderschrijven wij dit en daarom gebruiken wij onderstaande gedragscode voor vrijwilligers.Voor een veilige gemeente zijn we samen verantwoordelijk. Met elkaar spreken we daarom deze gedragscode af. Voor iedereen binnen en buiten onze eigen gemeenschap zijn we hierop aanspreekbaar.Deze gedragscode is opgesteld ter bescherming van alle leden van de kerk en dus ook ter bescherming van de vrijwilligers zelf.Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers op elk terrein van het kerkenwerk.Deze gedragscode wordt bij de benoeming of aanstelling aan de vrijwilliger overhandigd en met haar/hem besproken. De vrijwilliger wordt tevens geïnformeerd over het beleid veilige gemeente.De vrijwilliger verklaart zich door de acceptatie van de taak c.q. functie akkoord met de inhoud van de gedragscode vrijwilligers en het beleid veilige gemeente.

________________________

  1. Veilige omgeving

We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

  1. Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.

  1. Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.

  1. Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.

  1. Lichamelijke integriteit

We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.

  1. Privacy

We respecteren de privacy van de ander.

  1. Taalgebruik

Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

  1. Financiële belangen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als bij het doorgeven.

  1. Seksueel misbruik

We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezag relaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  1. Een cultuur van openheid

We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken.

Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws

De ontmoetingsdiners

13 September Middenmeer
20 September Wieringerwerf

11 Oktober Middenmeer
18 Oktober Wieringerwerf

8 November Middenmeer
15 November Wieringerwerf

13 December Middenmeer
20 December Wieringerwerf

10 Januari 2025 Middenmeer
17 Januari 2025 Wieringerwerf

 

Opgeven
Dus, zit u (bijna) altijd alleen te eten maar heeft u best wel eens zin in een gezellige avond en heerlijk eten samen met andere mensen? Of is, om de een of andere reden, een etentje buiten de deur te kostbaar? Dan kunt u zich aanmelden voor het ontmoetingsdiner. De diners zijn toegankelijk voor jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk.
De kosten zijn € 5,-

Om deel te nemen aan het diner in Middenmeer of Wieringerwerf kunt u zich opgeven via ons reservering nummer:
06-47568352
Mocht u problemen hebben met vervoer dan kunt u dit meteen aangeven bij uw opgave.
Het diner is van 18 uur tot 20 uur, wij verzoeken u niet eerder als 17.45 uur aanwezig te zijn.

Facebook
Sinds enige tijd heeft het Ontmoetingsdiner ook een facebook pagina. Hierop delen wij regelmatig leuke foto’s van de diners die we organiseren! Dus als u het leuk vindt om ons te volgen, check onze pagina, like en deel!

Locaties diners
De Meerbaak
Prof. ter Veenweg 4 1775 BH Middenmeer

Ons Centrum
Terpstraat 40 1771 AD Wieringerwerf

Hartelijke groet van het bestuur van het Ontmoetingsdiner!

Marjan Lettinga, Tiny Vijn, Jennifer Sturm, Marlies Veenstra en Trudy van Arkel

——————————————————————————————————————————-

 

Kaarsjes branden.

Een kaarsje aansteken in de kerk
Een kaarsje om bijvoorbeeld aan iemand te denken of herdenken of om iemand steun te geven in een moeilijke situatie.
Als u de kerk in komt heeft u dus nu op zondagmorgen de gelegenheid om voor de dienst een kaarsje aan te steken. Houd u wel gepaste afstand als er meerdere mensen van deze gelegenheid gebruik willen maken.
Ons advies is om een niet brandend waxinelichtje te pakken en deze aan een ander kaarsje aan te steken zodat u niet een kaarsje of aansteker hoeft te pakken die door een ander al is aangeraakt. Dit om eventuele besmettingen te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
De diaconie

 

 

 

 

 

Liturgie

 

Zondag  21 Juli

Welkom en mededelingen

Herdenken Wim Smit (14-2-1934     7-07-2024)

Lied: Psalm 42 oude berijming: 1, 5: “’t Hijgend hert der jacht ontkomen,”

’t Hijgend hert der jacht ontkomen,

schreeuwt niet sterker naar ’t genot

van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,

God des levens, ach, wanneer

zal ik naad’ren voor uw ogen,

in uw huis uw naam verhogen?

Maar de Heer zal uitkomst geven,

Hij, die’s daags zijn gunst gebiedt.

‘k Zal in dit vertrouwen leven

en dat melden in mijn lied;

‘k zal zijn lof zelfs in de nacht

zingen, daar ik Hem verwacht,

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,

tot de God mijns levens heffen.

Lied: 283: 1, 2, 5: “In de veelheid van geluiden…”

Votum en Groet:

V:   Onze hulp is in de Naam van de Heer

A:   die hemel en aarde gemaakt heeft

V:   Mijn Herder is de Heer

A:   Het zal mij aan niets ontbreken

V:   Hij laat mij rusten in groene weiden

A:   Hij geeft mij nieuwe kracht

V:   Geluk en genade volgen mij

      alle dagen van mijn leven

A:   Ik keer terug in het huis van de Heer

      tot in lengte van dagen

V:   Genade, vrede en vreugde

      zij met u, met jullie allemaal. Amen.

Gebed

Lied 304: 1, 2, 3: “Zing van de Vader …”

Lezen uit de bijbel: Marcus 6: 30 – 44 Bijbel in gewone taal.

De leerlingen die door Jezus op weg waren gestuurd, kwamen terug. Ze vertelden Jezus wat ze allemaal gedaan hadden. En wat ze de mensen geleerd hadden over God. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten.’ Want er kwamen steeds zo veel mensen, dat Jezus en de leerlingen niet eens even konden eten. Jezus en de leerlingen gingen met de boot naar een stille plek. Maar veel mensen zagen hen wegvaren en begrepen waar ze heen gingen. Overal vandaan liepen mensen snel naar die plek toe. Ze waren er nog eerder dan Jezus en de leerlingen.Toen Jezus uit de boot stapte, zag hij al die mensen staan. Hij kreeg medelijden met hen, want hij dacht: Het lijken wel schapen zonder herder. Daarom begon hij hun uitleg te geven over God. Toen het avond werd, zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘U moet al die mensen wegsturen. Want het is al laat, en hier is geen eten te krijgen. Ze kunnen beter eten gaan kopen in de dorpen en bij de boeren in de buurt.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nee, geven jullie hun maar te eten.’ De leerlingen zeiden: ‘Meent u dat echt? Hoe komen we aan het geld om voor al die mensen eten te kopen?’ Jezus zei: ‘Kijk eerst eens hoeveel eten we bij ons hebben.’ De leerlingen gingen kijken en zeiden: ‘We hebben vijf broden en twee vissen.’ Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Alle mensen moeten in groepen op het gras gaan zitten.’ De mensen gingen zitten in groepen van vijftig en honderd personen. Toen nam Jezus het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood in stukken en verdeelde de vis. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen. Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden. De leerlingen haalden het eten op dat overgebleven was. Het waren twaalf manden vol brood en vis. Er hadden wel vijfduizend mensen van het brood gegeten!

Lied: 837: 1, 4: “Iedereen zoekt U, jong of oud,…”

Verkondiging

Lied: 885: 1, 2: “Groot is uw trouw, o Heer…”

Danken en bidden, stil gebed, onze Vader

Collecte

Lied: 423: 1, 2, 3.: “Nu wij uiteengaan vragen wij God…”

Zegen

Gezongen Amen

Bijdrage Collectes


Er wordt weer op de normale manier in de kerk gecollecteerd, maar het is ook mogelijk om u gaven  over te maken op rekening nummer van de diaconie
NL67 RABO 0134 0237 49  graag duidelijk vermelden voor welk doel uw gave is. Of maak gebruik van de QR code .Als er niets bij staat of alleen collecte dan wordt er vanuit gegaan dat uw gift voor de eigen diaconie is.

Bijdrage collecte Pastoraat / A.P.K.D. (Algemeen Plaatselijk Kerkelijke Doeleinden) storten op rekening: NL19 RABO 0370 4034 28  of maak gebruik van de QR code met behulp van de smartphone Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Helpende handen

Helpende handen

Ook nu nog gaat het project “de helpende handen” door.  We kunnen nog steeds mensen helpen. Dus wilt u helpen maar u weet niet hoe of wie? Of hebt u hulp nodig en u weet niet wie te vragen?
Neem contact op met de diaconie.

Wij brengen mensen bij elkaar.