CvK

Taken van het College van Kerkrentmeesters.

 

 1. Inleiding

In Ordinantie 11 van de Kerkorde is de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente uitgewerkt. Deze zorg berust als bij de kerkenraad, maar wordt vervolgens toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters (hierna: het college), voorzover deze van niet-diaconale aard zijn.

In onze gemeente bestaat het college totaal uit 5 personen, het college bestaat uit ouderlingen- kerkrentmeesters bij ons is dit 3  en 2 kerkrentmeesters .

 

 1. Taak college van kerkrentmeesters
Lees meer
De taak van het college wordt in Ordinantie 11 als volgt omschreven:

 1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 1. Daarnaast: het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 1. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 2. het bijhouden van de registers van de gemeente, de ledenregistratie ( LRP);
 3. het beheren van de archieven van de gemeente;
 4. het beheren van de verzekeringspolissen.

De volgende rechtshandelingen van  het college behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:

– het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of het orgel.

– het aangaan van verplichtingen waarin niet in de vastgestelde begroting is voorzien;

– het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;

– het oprichten van of deelnemen aan een stichting;

– het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om

  geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.

De kerkenraad behoort bij het vaststellen van het algemene beleid en de begroting ruimte te laten voor eigen keuzes van het college. Vandaar dat het college, ingevolge Ordinantie 11, “verslag doet” van haar werkzaamheden aan de kerkenraad en geen “verantwoording aflegt”.

 

 1. Begroting.

Elk jaar wordt in december de begroting, na goedkeuring door de kerkenraad, ter beoordeling aan het classicale college voor de behandeling van beheerszaken ( CCBB Noord-Holland, afdeling Back Office Kerk en Werk,) aangeboden.

 

 1. Jaarrekening

In juni wordt,voorzien van een controle rapport van twee terzake deskundigen, de jaarrekening ter goedkeuring  aangeboden aan de kerkenraad en het CCBB Noord-Holland, afdeling Back Office Kerk en Werk.

 

 1. Collecterooster

Volgens de richtlijnen van de kerkorde hebben de college van kerkrentmeesters en diakenen jaarlijks in oktober overleg over het collecte rooster voor het komende kalender jaar. Het rooster wordt samen met de jaarlijkse begrotingen van genoemde colleges ter vaststelling aan de kerkenraad aangeboden.

 1. Tarieven inzake trouw- en rouwdiensten

 

 1. voor een trouw- of rouwdienst van een niet-gemeentelid behorende bij een PKN- gemeente, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
 2. voor een rouwdienst van een gemeentelid wordt een vergoeding gevraagd, met dien verstande dat vrijwillige bijdrage meer is dan € 300,– de laatste 3 jaar en er gebruik wordt gemaakt van de eigen predikant en organist.
 3. voor een trouwdienst van een gemeentelid worden de kosten in rekening gebracht bij het bruidspaar door het college van kerkrentmeesters ter bestrijding van de kosten.

 

 1. Gebouwen

Onroerende goederen van niet diaconale aard.

 1. Kerkgebouw aan de Terpstraat nr. 40 met bijgebouwen,
 2. kosterswoning, Terpstraat nr. 38.
 3. Pastorie Blauwebalg nr 2

 

Inventarisatie roerende goederen van niet diaconale aard,

 1. Inventaris, stoelen en tafels.
 2. Keuken inventaris.
 3. Inventaris liturgiecentrum, (avondmaal tafel, doopfond,lezenaar,enz.)
 4.  
 5.  
 6. Het orgel (ontwerp van J. Seldenthuis, orgelbouwer fa. W.J. de Jongh) is geplaatst in 1987. Het orgel heeft 16 stemmen en 1025 pijpen.

 

 1. pastorie

Op dit moment hebben we een pastorie aan de Blauwebalg 2 voor onze predikant

 

 1. Verhuur

Volgens de kerkorde, ordinantie 11, behoort het college van kerkrentmeesters bij het beheren van o.a. het kerkgebouw en “Ons Centrum” te handelen binnen het door de kerkenraad vast gestelde beleid. Voor het verhuren van het kerkgebouw en/of Ons Centrum is vooraf instemming van de kerkenraad nodig.

Om te voorkomen dat voor elke aanvraag voor een vaste of tijdelijke verhuring het college toestemming moet vragen heeft de kerkenraad voor de verhuur van de in het kerkgebouw aanwezige ruimten en in “Ons Centrum” een kader vastgesteld waarbinnen het college gehouden is te handelen. Dit alles neemt niet weg dat de kerkenraad wel een eindverantwoordelijkheid heeft.

 

 1. Veiligheid van gebouwen

Rookbeleid: in het kerkgebouw en “Ons Centrum”mag niet worden gerookt.

In de gebruikers vergunning staat een omschrijving over vluchtwegen, brandblusapparatuur, opstelling stoelen (aan elkaar verbonden), gebruik kaarsen en brandbare stoffen (gordijnen), Noodverlichting enz.

 

 1. Predikant en personeel

Op dit moment hebben we één fulltime predikant in onze gemeente.

Koster (en de vrijwilligers)

Kerkmuzikanten ( organisten)

 

 1. Arbozorg

In 2019 wordt de risico inventarisatie vast gesteld en de nodige aanpassingen gedaan aan de hand van de evaluatie van de inventarisatie.

Daarnaast wordt er gezorgd dat er voldoende personen met een BHV certificaat aanwezig zijn.

 

12 Ledenadministratie

Als PKN gemeente zijn we verplicht om deel te nemen aan de landelijke ledenadministratie. Dit is ondergebracht LRP dat via internet werkt. De ledenadministratie is de verantwoording van het college van kerkrentmeesters.

 

 1. Kerkblad

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt het kerkblad “De Ontmoeting” in de regel eens per maand  Het blad bevat o.a. nieuws uit de gemeente, interviews, theologische artikelen, achtergrondinformatie, een overzicht van de kerkdiensten en mutaties in het ledenbestand. De redactie verzorgd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad het kerkblad. Van alle gemeenteleden wordt een minimale bijdrage van € 15,00 per jaar verwacht.

 

 1. Website

In het voorjaar van 2019 is een nieuwe website onder de naam “desamenstroom.nl “ opgestart. Ook deze website valt onder de verantwoording van de kerkenraad. Elk college of raad heeft een pagina waar interessante informatie up to date wordt gehouden.

 

 1. Vergaderingen.

Om al deze taken te kunnen uitvoeren komt het college elke maand bij elkaar op een maandag avond.