Maandelijks archief: januari 2024

Veilige Kerk

Veilige Gemeente

De PG Wieringerwerf/ Kreileroord wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

De kerkenraad heeft hiervoor dan ook beleid en gedragsregels opgesteld.
voor het beleid klik op deze  link

Vertrouwenspersonen
Om invulling te geven aan het begrip ‘veilige gemeente’ is een vertrouwenspersoon nodig bij wie gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen.
Een vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen en vragen periodiek aandacht voor (de uitvoering van) het beleid van de kerkenraad.

De vertrouwenspersoon volgt een protocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen, bij aangiftes en klachtenprocedures. Ze doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet zelf onderzoek doen, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat en geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Ze staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersoon is bekend met en in de PG Wieringerwerf/ Kreileroord, werkt in opdracht van maar niet namens de kerkenraad en handelt onafhankelijk. Zij hebben dan ook geen pastorale, financiële en/of bestuurlijke taak. Zij ondertekenen wél een verklaring van geheimhouding.

Jaarlijks rapporteren zij aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn en de rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Kerneigenschappen: relevante ervaring en vorming, gespreksvaardigheden, kennis van de problematiek van machtsmisbruik, procedures, kerk en lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad heeft als vertrouwenspersonen voor de PG Wieringerwerf/ Kreileroord benoemd:
Hester Swart- Kan 

Saint Remylaan 16 1687RC WOGNUM

06-39853586

hesterjannekekan@hotmail.com

Detmer Swart

Saint Remylaan 16 1687RC WOGNUM

06-13400602

detmerswart@hotmail.com

De kerkenraad is Hester en Detmer erkentelijk voor hun bereidheid deze rol op zich te nemen.
Mochten ze in actie moeten komen, wat hopelijk niet nodig zal zijn, dan zijn wij overtuigd van hun kundige aanpak.

 

                    Wieringerwerf/ Kreileroord 

Gedragscode voor vrijwilligers in het kader van werken aan een veilige gemeente

Januari 2024

Gedragscode

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.Als de Protestantse kerk Wieringerwerf/ Kreileroord onderschrijven wij dit en daarom gebruiken wij onderstaande gedragscode voor vrijwilligers.Voor een veilige gemeente zijn we samen verantwoordelijk. Met elkaar spreken we daarom deze gedragscode af. Voor iedereen binnen en buiten onze eigen gemeenschap zijn we hierop aanspreekbaar.Deze gedragscode is opgesteld ter bescherming van alle leden van de kerk en dus ook ter bescherming van de vrijwilligers zelf.Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers op elk terrein van het kerkenwerk.Deze gedragscode wordt bij de benoeming of aanstelling aan de vrijwilliger overhandigd en met haar/hem besproken. De vrijwilliger wordt tevens geïnformeerd over het beleid veilige gemeente.De vrijwilliger verklaart zich door de acceptatie van de taak c.q. functie akkoord met de inhoud van de gedragscode vrijwilligers en het beleid veilige gemeente.

________________________

  1. Veilige omgeving

We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven.

  1. Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.

  1. Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.

  1. Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.

  1. Lichamelijke integriteit

We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.

  1. Privacy

We respecteren de privacy van de ander.

  1. Taalgebruik

Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

  1. Financiële belangen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als bij het doorgeven.

  1. Seksueel misbruik

We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezag relaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  1. Een cultuur van openheid

We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken.

Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.