Beleidsplan 2019 – 2022

Beleidsplan 2019 – 2022 P.K.N. Wieringerwerf / Kreileroord

Klik HIER voor Inleiding beleidsplan 2019 – 2022

Klik op onderstaande items voor doelstellingen” Kerkenraad

Algemene doelstellingen
Klik HIER voor doelstellingen Algemeen

Pastorale doelstellingen
Klik HIER voor doelstellingen Pastoraat

Jeugdraad doelstellingen
Klik HIER voor doelstellingen Jeugdraad
Diaconale doelstellingen
Klik HIER voor doelstellingen Diaconaat
CvK doelstellingen
Klik HIER voor doelstellingen CvK
Financiële paragraaf
In het vorige Beleidsplan werd geschreven dat het toekomstperspectief van onze gemeente nog niet duidelijk is. Een eventuele samenwerking met de  twee andere PKN gemeenten in onze polder zou een ander financieel perspectief kunnen bieden. Er vinden wel gesprekken plaats maar een concrete samenwerking of samengaan is de komende periode waarover dit Beleidsplan gaat  niet te verwachten. Als gemeente Wieringerwerf/Kreileroord zullen we het moeten doen met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld door de vrijwillige bijdrage en opbrengst uit collectes, voor zover deze aangewend kunnen worden voor de eigen gemeente.
In de toelichting op de begroting van 2019 wordt aangegeven dat deze begroting evenals de laatste jaren niet sluitend is te krijgen. De verwachte inkomsten zullen de komende jaren dan ook niet toereikend zijn. De daling van het aantal gemeenteleden en het stijgen van de jaarlijkse kosten maakt dat er jaarlijks een beroep moet worden gedaan op de reserves. Uit de beschikbare cijfers van de te verwachten inkomsten en uitgaven moeten we er rekening mee houden dat we jaarlijks een beroep op de reserves moeten doen ter grootte van ca. € 30.000,–
Als gemeente zullen we ons hiervan bewust moeten worden. Het beleid van het college van kerkrentmeesters zal er dan ook op gericht zijn om kritisch om te gaan met de wensen die worden aangedragen.
Het is beslist niet zo dat alles op slot gaat, we zullen als gemeente ons ook naar buiten toe willen profileren. Dit kost uiteraard geld, maar als kerkelijke gemeente hebben we ook de opdracht om naar buiten te treden en ons niet als een besloten gemeenschap op te stellen

Epiloog De Samenstroom

Water is vaak in beweging; dan stroomt het, golft het, bruist het of meandert het door de velden. Water geeft leven, het lest de dorst of het draagt ons naar onze bestemming. Water is een bron en voorwaarde voor het leven. Soms is water ook heel rustig: wateren met diepe  gronden als spiegel voor de ziel.
Stroom staat voor energie en voor dynamiek. Voor het mogelijk maken van actie, voor het maken van licht, voor het geven van warmte. En dat is de plaats die dit gebouw in de polder wil  vervullen: een plaats om samen te stromen en te overdenken of te herdenken. Maar ook een  podium voor spetterende activiteiten.
Samenstromen kun je niet in je eentje en daarom staat onze kerkdeur voor iedereen open.