Diaconie

Diaconaat

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk bijv. aan zieken, armen en ouderen. Mensen met schulden kunnen aankloppen bij en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De kerk kan hierbij ondersteuning bieden en zo werken aan een samenleving waar mensen minder snel buiten de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg diaconaat. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren worden diakenen en diaconale rentmeesters genoemd.

Diaconaat is hulp vanuit kerken om sociaal maatschappelijke nood van mensen te voorkomen, verminderen of op te heffen.
De diaken maakt deel uit van de kerkenraad. De diaken stimuleert dat de leden van de gemeente betrokken zijn bij elkaar en bij de (wereldwijde) samenleving. 

Waar het pastoraat voornamelijk bezig is met het geestelijk welzijn van mensen, is het diaconaat vooral gericht op de leef- en financiële omstandigheden van mensen binnen en buiten de kerk, maar ook binnen en buiten Nederland.

Hulp

Diaconaat is hulp aan de medemens in nood, zoals; zieken, ouderen, alleenstaanden, mensen met financiële problemen, maar ook het luisteren naar noden en een luisterend oor bieden en daar waar nodig mensen helpen bij het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Avondmaal

De diaconie is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het avondmaal, zowel in de kerk als in het Lelypark, en zorgt ervoor dat iedereen hier aan kan meedoen. De collectes tijdens de avondmaalvieringen zijn altijd voor een speciaal doel.

Activiteiten

* Voedselbank

Lees meer
Voedselbank, maandelijks worden er producten ingezameld voor de voedselbank.

* Inzet vrijwilliger 

Lees meer
Inzet vrijwilliger, mensen die zich willen inzetten voor een ander, incidenteel of structureel. Je kunt dan denken aan: op bezoek gaan bij iemand, een klusje doen, iemand op weg helpen met een smart phone etc.  (Klik HIER voor meer informatie)Als je je wilt aanmelden dan kan dat bij Karline Laan-Vijn of Jennifer Sturm-Kooy

 * Steun aan goede doelen

Lees meer
Nog geen tekst beschikbaar

* Werelddiaconaat,

Lees meer
Werelddiaconaat, 2 keer per jaar organiseert de diaconie een zondag voor het werelddiaconaat. Hierin wordt aandacht gegeven aan en gecollecteerd voor een specifiek doel ergens in de wereld waar de nood heel hoog is.

* Auto-ophaaldienst

Lees meer
Auto- ophaaldienst, als er mensen zijn die niet meer goed zelfstandig naar de kerk kunnen komen maar dit wel graag zouden willen is er de auto-ophaaldienst. Deze haalt de mensen thuis op en brengt ze na de dienst weer thuis.

* Dienst der voleinding

Lees meer
Dienst der voleinding, Zondag Voleinding, tijdens deze dienst herdenken we gemeenteleden , die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We steken een kaarsje voor hen aan en noemen hun namen. Alle namen liggen vast op een herdenkingssteen.

* Kaartjes versturen naar zieken en gemeenteleden in verpleeghuis.

Lees meer
Regelmatig sturen we onze (langdurig) zieken en mensen in verpleeg- of verzorgingshuizen een kaartje

* Kerstattenties

Lees meer
Kerstattenties, jaarlijks verzorgen de diakenen de kerstattenties voor de ouderen, zieken en aan huis gebonden gemeenteleden.

Ook in Lelypark wordt dit verzorgd maar dit gebeurd in oecumenisch verband samen met de RK-kerk

* Samenwerken met anderen

Lees meer
Samenwerking met anderen, samen kunnen we praktische hulp bieden aan iemand die dit nodig heeft. Hierbij kun je denken aan: een woonkamer opnieuw behangen, een tuin opruimen etc.

Om een zo groot mogelijk resultaat te krijgen voor de mensen om wie het draait in het diaconale werk  werken we bijvoorbeeld samen met Stichting Present ( Klik HIER voor jaarverslag stichting Present) of met de gezamenlijke diaconieën.

*Samen met andere kerken kerstattenties rondbrengen in Lelypark

Lees meer
Ook in Lelypark wordt dit verzorgd maar dit gebeurd in oecumenisch verband samen met de RK-kerk en de Nederlands gereformeerde  kerk uit Wieringerwerf

*Vakantietas

Leesmeer
De vakantietas is bedoeld om de zomertijd voor gezinnen die het niet breed hebben een beetje zonniger te maken. Leden van de diaconie stellen een tas op maat samen en brengen deze langs bij het gezin.

Collecte

Elke zondag wordt er gecollecteerd voor een goed doel in binnen- of buitenland. We vragen hiervoor aandacht binnen onze gemeente en doneren het geld aan het betreffende doel.

Contact

De diaconie is te bereiken via mailadres: diaconie@desamenstroom.nl

De diaconie vergadert 11 keer in het jaar.

Het college van diakenen is een onderdeel van de kerkenraad.

Februari 2024