Liturgie

Pinkster Zondag 19 mei 2024

We Zingen voor de dienst:

705: 1, 3, 4 Ere zij aan God de Vader

704: 1, 2, 3: Dank, dank nu allen God

687: 1, 2, 3: Wij leven van de wind

Welkom en mededelingen

Lied: 683: 1, 2, 3, 4: “’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest…”

Stil gebed, Votum en Groet

v:         Vrede zij u allen

a:         De wereld zij vrede

v:         wij roepen God aan

a:         die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw is in eeuwigheid

v:         die de verdrukten recht verschaft

a:         die de hongerigen brood geeft

v:         die zijn Geest zendt

a:         en wij worden herschapen.

v:         Vrede en vreugde van de levende Heer

            zij met u! Amen.

Gebed

Lied: 672: 1, 6, 7: “Kom laat ons deze dag…”

Lezen uit de bijbel: Handelingen 2, 1 – 13 BGT

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: Wat betekent dit toch allemaal?Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: Die mensen zijn gewoon dronken!

Lied: 706: 1, 3, 4: “Dans mee met Vader Zoon en Geest…”

Verkondiging

Lied: Zingende Gezegend 185: 1, 2, 5, 6, 7: “O Geest van God, die wind en vuur…”

Danken en Bidden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Lied: 675: 1, 2 : “Geest van hierboven…”

Zegen

gezongen Amen Orgelspel