Liturgie

Liturgie in Wwerf zondag 29 Januari

Orgelspel:

Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst).

Intochtslied. psalm 112: 1,4,5  God zij geloofd en hoog geprezen

Votum en Groet.

entreegebed en kyriegebed

Glorialied 416: alle 4 Ga met God en hij zal met je zijn.

Gebed voor de opening van de Schriften

Schriftlezing. uit NBV 21: Sefanja 2,3  : Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER.en Sef. 3, 9 – 13: Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken,zij zullen de naam van de HEER aanroepen,ze zullen Hem dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Nubië zullen zij die Mij vereren maar die Ik verstrooid had,Mij hun offergaven brengen. Op die dag hoef je je niet meer te schamen voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam. Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen, op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen, ze zullen geen leugens spreken, uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt.

Schriftlezing 2 : Mt. 5: 1 – 12 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: Gelukkig wie nederig van hart zijn,want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden,want zij zullen getroost worden.Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,want voor hen is het koninkrijk van de hemel.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Lied.806 zomaar te gaan… alle 3

Verkondiging.

Lied. 981 : 1, 3,4,5 Zolang er mensen zijn op aarde

Danken en bidden, stil gebed, onze vader.

Drie collectes, met orgelspel

Lied 839 Ik danste die morgen..Alle 4

Zegen.

Orgelspel.