Liturgie

Orde van dienst voor de kerkdienst van 15 September 2019.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Herdenken ds. Korteweg
Lied: psalm 42, 1, 5 oude berijming. ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

Lied: 280: 1, 4, 5. De vreugde voert ons naar dit huis

Votum en Groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van zijn handen.
V: Genade en vrede zij met U
van Hem die is, en die was, en die komt. Amen.

Klein Gloria

Over de lezingen van vandaag.

Gezongen gebed om vergeving van zonden:
Lied 51: 1, 5. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht

Genadeverkondiging

Leefregel als geloofsbelijdenis:
Wij geloven met hart en ziel, dat de Heer onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd – geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.

Wij geloven dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn –
dat wij in Gods naam zullen leven.

Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is –
en allen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.

Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint –
dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God zich met ons verbonden heeft.

Wij geloven dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en de eerbiediging van een anders bezit God welgevallig is.

Dat geloven wij en belijden wij, voor God en elkaar. Amen.

Gebed voor de opening van de schrift

Eerste lezing: Exodus 31: 1 – 8 Bijbel in gewone taal

Lied: 320:1, 2, 3, 4. Wie oren om te horen heeft…

Verkondiging deel 1.

Tweede lezing: Lukas 15: 1 – 7 Bijbel in gewone Taal

Lied: Liedboek voor de kerken 1973: 436: 1, 3, 4. Jezus neemt de zondaars aan.

Verkondiging deel 2

Derde Lezing: I Timoteüs 1, 13 – 17.

Verkondiging deel 3

Lied: 791:1, 3, 4, 5. Liefde, eenmaal uitgesproken

Dankgebed, voorbede, stil gebed, onze vader.

Collecte

Lied: 838: 1, 3, 4 O grote God die liefde zijt…

Zegen.