Jaarrekening gemeente

Jaarrekening 2017 verkorte versie

Toelichting jaarrekening 2017

 

 

  1. Exploitatierekening

 

 

  1. Baten

 

1.1 Baten onroerende zaken (80)

Doordat er meer gebruik is gemaakt van Ons Centrum ca. ( o.a. Vluchtelingenwerk, stembureau verkiezingen) waren de huuropbrengsten ongeveer het dubbele van de raming. De pastorie werd echter later betrokken door de nieuwe predikant wat hier resulteerde in een lagere huuropbrengst. Maar per saldo toch op deze post een meevaller.

 

1.2 Rentebaten (81)

De rentedaling op de geldmarkt heeft zich in 2017 verder doorgezet. Een nagekomen betaling van rente uit het faillissement DSB (€ 281,88) deed de pijn enigszins verzachten. Niettemin betekent het weer een aanmerkelijke lagere renteopbrengst.

1.3 Bijdrage levend geld (83)

De opbrengst VVB was ongeveer gelijk aan de begroting. Die van de collectes pastoraat, bid- en dankstond en Algemene Plaatselijke Kerkelijke Doeleinden was 11% hoger dan begroot. De in december ontvangen giften (€ 740,00) voor de actie orgelpijpen zijn overgeboekt naar 2018.

Het ledental liep in 2017 terug van 619 tot 616 leden (362 belijdende- en 254 doop-leden).

 

  1. Lasten

2.1. Lasten kerkelijke gebouwen (40)

Aan onderhoud van het kerkgebouw, Ons Centrum, de kosterswoning en het orgel is totaal € 12.526,54 uitgegeven. Hiervoor werden onder anderen radiatoren in de kerk vervangen, een buitendeur met kozijn in het jeugdhonk geplaatst en het terrein rondom de kerk aangepakt.

De voor 2017 geplande reparatie van de zinken dakgoten, het schilderen buitenom van de kerk en het opknappen van de vloer in het jeugdhonk zijn blijven liggen.

Ons Centrum werd grondig opgeknapt, ook de verwarming daar kan nu op afstand worden geregeld. Er is begonnen met het vervangen van noodverlichting. Het orgel kreeg de tweejaarlijkse onderhouds- en stembeurt.

Voor het onderhoud was totaal € 17.485,00 uitgetrokken.

De nota van verzekeringsmaatschappij Donatus viel bijna € 1.000,00 mee door een extra trouwe ledenkorting.

Hoewel het stroom- en gasverbruik ten opzichte van de vorige nota respectievelijk 9,7% en 16,9% hoger was, vielen de energiekosten per saldo € 1.650,00 lager uit. Dit dankzij een hogere teruggave van de energiebelasting.

Met de aankoop van de pastorie Blauwe Balg 2 was, inclusief de bijkomende notaris-kosten, overdrachtsbelasting en opknapkosten (waaronder de vervanging van de cv), was € 297.793,29 gemoeid. Voor dit bedrag is een beroep gedaan op de reserve Pastorieën.

2.2. Overige kosten (on)roerende zaken en inventarissen (41)

In het begrote bedrag van € 21.800,00 was € 10.000,00 begrepen voor het aanpassen van het liturgisch centrum in de kerkzaal. In afwachting van de besluitvorming daarover is dit bedrag overgeboekt naar 2018. De geluidsinstallatie in de kerkzaal en Ons Centrum werd verbeterd. De aanschaf van een andere grasmaaier bleek niet nodig te zijn. De gordijnen in Ons Centrum werden vervangen.

 

2.3. Pastoraat (43)

De kosten van het predikantstraktement met bijkomende onkostenvergoedingen en tegemoetkomingen vielen lager uit doordat de predikantsvacature zo’n anderhalve maand later kon worden ingevuld dan was begroot. De aan dominee uitbetaalde verhuis- en inrichtingskosten zijn grotendeels opgevangen door de daarvoor aanwezige reserve.

De door de gemeente Middenmeer in rekening gebrachte kosten voor het consulentschap van ds. J. Zondag bleven ruim binnen de raming. Het budget voor preekvoorzieningen werd, ondanks de latere invulling van de predikantsvacature, nauwelijks overschreden.

Per saldo bleef er van de geraamde kosten voor het Pastoraat € 13.416,00 over.

2.4. Lasten kerkdiensten, catechese etc. (44)

Het betreft hier de kosten voor de Top2000dienst, dienst 14/4 Crucifiction (minus de ontvangen giften), intrededienst, drukwerk liturgieën, het liturgisch bloemschikken, de licentie van liedboek online, optredens koren, de jaarlijkse vaste bijdrage aan het jeugd-werk, paasontbijt enz. Het optreden van het interkerkelijk koor Vergutas in de kerst-nachtdienst is bekostigd uit de daarvoor tijdens de dienst gehouden uitgangscollecte.

2.5. Verplichtingen/bijdragen andere organen (45)

De verplichte afdrachten voor het kerkrentmeesterlijk quotum (4,35% van de inkomsten over 2014) en de solidariteitskas (€ 5,00 per belijdend lid) wijken weinig af van de begroting.

2.6. Salarissen (46)

De salariskosten van de koster en de vergoedingen voor de organisten en vrijwilligers kwamen iets lager uit dan was begroot.

2.7. Kosten beheer en administratie (47)

Hier zijn verantwoord de gemaakte kosten voor de kerkenraad, abonnementen, druk-werk, telefoon en internet, administratie, ledenregistratie, financiële administratie en controle jaarrekening, verzekeringen, website en attenties. De overschrijding is mede ontstaan door de betaling van een voorschot op het drukwerk voor de De Ontmoeting.

2.8. Rentelasten/bankkosten (48)

Betreft de door de banken in rekening gebrachte kosten.

2.9. Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (53)

Voor de aanpassing liturgisch centrum is € 10.000,00 gereserveerd in afwachting van de definitieve besluitvorming daarover.

De ontvangen bijdragen (€ 740,00) voor de actie orgelpijpen zijn eveneens gereserveerd.

 

2.10. Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (54)

Ter financiering van de kosten van de aankoop van de pastorie Blauwe Balg 2 wordt            € 297.793,29 van de reserve pastorieën aangewend.

Voor de kosten van de verhuizing van Ds. mevrouw W. Lammers wordt € 7.946,00 aan de voorziening verhuis- en inrichtingskosten predikant onttrokken.

2.11 Overige lasten en baten (58)

Het betreft hier, na aftrek van inkomsten, de in de keuken gedane uitgaven ten behoeve van de kerkelijke vergaderingen en andere activiteiten.

 

 

2.12 Resultaat

Voorzien was een nadelig saldo van € 33.145,00. Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 10.434,00. Het verschil (€ 22.711,00) moet vooral worden gezocht in de minder kosten voor pastoraat, onderhoud gebouwen, energie en verzekeringen.

Het tekort komt ten laste van de reserves.

 

 

  1. Balans

 

De balans is de vermogenspositie van de gemeente per 31 december 2017. Het negatieve resultaat van 2017 is in het saldo van de algemene reserve verwerkt.

De geldmiddelen/reserves zijn ten opzichte van vorig jaar duidelijk afgenomen door de aankoop van de pastorie Blauwe Balg 2.