Liturgie zondag 27 januari

Orde van dienst Wieringerwerf

VOORBEREIDING

 • Orgelspel, de Paaskaars brand.
 • Binnenkomst van de kerkenraad en de predikant, na consistoriegebed.
 • Mededelingen door de ouderling van dienst; deze kondigt het aanvangslied aan: ps 66: 1,2,3   Breek aarde uit in jubelzangen
 • Handdruk ouderling van dienst aan voorganger.
 • Aanvangslied (de gemeente gaat staan).ps 66: 1,2,3   Breek aarde uit in jubelzangen
 • Votum en groet.
 • Onze hulp is in de naam van die Heer,die hemel en aarde gemaakt      heeft,die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van        zijn handen.
 • Zegengroet:        Genade zij U en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus   Onze Heer

Als antwoord van de gemeente: Klein Gloria.

 • Intree gebed en Kyriegebed
 • Glorialied.  Lied 314 Here Jezus om uw woord

DIENST VAN HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schriften.
 • Bijbellezing 1:                              Jes. 61, 1 – 9
 • Zingen:     Lied 840: 1 Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom     
 • Bijbellezing 2:                              Lk 4, 14 – 21
 • Zingen:     Lied 840: 2,3
 • Woordverkondiging.
 • Lied  664 Naam van Jezus, nu verheven

DIENST VAN DE TOEWIJDING

 • Dankgebed,  met stil gebed en gezamenlijk  ‘’Onze Vader’’
 • Inzameling van de gaven (twee collectes)

.

 • Slotzang, staande.  lied 754 Liefde Gods die wij beminnen
 • Zegen. Zegen:                               De Here zegene U en behoede U, Hij doe zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig, Hij verheffe zijn aangezicht over U geve U vrede. De gemeente antwoordt door het zingen van 3x amen.